KVKK POLİTİKASI


VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • İadeli Taahhütlü posta yoluyla
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

 

tarafımıza iletilebilecektir.

 

 Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)  Atatürk San. Böl., Hadımköy Mah., Alpaslan Sk. No.17, Hadımköy-Arnavutköy Istanbul, Turkey 34555 Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
Noter vasıtasıyla tebligat  Atatürk San. Böl., Hadımköy Mah., Alpaslan Sk. No.17, Hadımköy-Arnavutköy Istanbul, Turkey 34555 Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla   Atatürk San. Böl., Hadımköy Mah., Alpaslan Sk. No.17, Hadımköy-Arnavutköy Istanbul, Turkey 34555 Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

Ad-Soyad  
TC Kimlik Numarası(yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası):  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:   

 

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Müşteri  
Ziyaretçi  
Diğer  
Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:    

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecek

 

Kişisel Veri Sahibi

 

Adı Soyadı        :

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza                  :

Call Now Button
WhatsApp chat